Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Mã Biên nhận : 000.00.20.G14-201014-10692
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Cục Báo chí
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong