Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201006-0733
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong