Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời:

Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính:

Nội dung câu hỏi 1:

Tôi cần thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thủ tục này thực hiện bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Số lượng hồ sơ cần phải chuẩn bị để thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Tôi cần biết số lượng hồ sơ cần phải chuẩn bị của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Tôi cần làm thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Quý Bộ cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục này mất bao nhiêu ngày thực hiện?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền được thực hiện trong bao lâu? xin Quý Bộ cho tôi biết thông tin?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Tôi muốn làm thủ tục Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng, Quý Bộ cho tôi biết thời gian thực hiện thủ tục này mất bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Quý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tôi cần phải có những giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Tôi cần thực hiện thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thủ tục này cần phải chuẩn bị những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Tôi muốn hỏi về thủ tục Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình thì gồm những thành phần hồ sơ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tôi chuẩn bị thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, Quý Bộ cho biết tôi cần phải nộp mấy bộ hồ sơ cho thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Quý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền tôi cần phải nộp mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Tôi cần thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết để thực hiện thủ tục này tôi phải nộp mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Thời hạn giải quyết hồ sơTôi muốn thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Quý Bộ cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ này được thực hiện trong vòng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần phải có những thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thành phần hồ sơQuý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần phải chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Quý Bộ cho tôi hỏi thời hạn để giải quyết thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Tôi cần thực hiện thủ tục Cấp mới thẻ nhà báo (báo nói, báo hình), Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết hồ sơ để thực hiện thủ tục này cần những văn bản, giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Tôi cần thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Quý Bộ cho tôi biết thành phần hồ sơ của thủ tục này gồm những tài liệu, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 21:

Tôi muốn biết hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải cần mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 22:

Tôi đang có nhu cầu thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Quý Bộ cho tôi biết để thực hiện thủ tục này cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 23:

Tôi muốn biết hồ sơ Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 24:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực hiện trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? xin Quý Bộ cho biết thông tin?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 25:

Tôi chuẩn bị làm hồ sơ thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, tôi muốn biết thủ tục này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 26:

Thành phần hồ sơHiện nay, tôi đang có nhu cầu thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Quý Bộ cho tôi được hỏi tôi cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì để thực hiện thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 27:

Tôi cần thực hiện thủ tục Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì để thực hiện thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 28:

Để thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền tôi phải chuẩn bị những hồ sơ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 29:

Quý Bộ cho tôi biết hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 30:

Tôi đang chuẩn bị thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, xin được hỏi Quý Bộ tôi phải chuẩn bị mấy bộ hồ sơ cho thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 31:

Tôi muốn hỏi thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cần phải nộp mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 32:

Tôi đang có nhu cầu thực hiện thủ tục Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, xin hỏi Quý Bộ tôi phải nộp mấy bộ hồ sơ để thực hiện được thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 33:

Tôi muốn hỏi Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 34:

Xin Quý Bộ cho biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền được thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 35:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp lại thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) được thực hiện trong vòng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 36:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp đổi thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) được thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 37:

Xin Quý Bộ cho biết thời hạn giải quyết Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm bao nhiêu ngày giải quyết?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 38:

Tôi muốn biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền gồm những hồ sơ, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 39:

Tôi đã được cấp thẻ nhà báo và đã bị mất, giờ tôi muốn cấp lại thẻ nhà báo thì cần phải có những hồ sơ gì? mong Quý Bộ trả lời sớm!

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 40:

Tôi đang có nhu cầu đổi thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết tôi cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì để thực hiện thủ tục này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 41:

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu Cấp lại giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước, Quý Bộ cho tôi được hỏi tôi phải chuẩn bị mấy bộ hồ sơ cho thủ tục này??

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 42:

Tôi muốn biết Số lượng hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm có mấy bộ hồ sơ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 43:

Tôi muốn biết số lượng hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 44:

Quý Bộ cho tôi hỏi Thành phần hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước bao gồm những hồ sơ, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 45:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 46:

Tôi xin được hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình được giải quyết trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 47:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 48:

Thời hạn giải quyết thủ tục Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 49:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 50:

Thành phần hồ sơ của thủ tục Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 51:

Quý Bộ cho tôi hỏi Số lượng hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng gồm mấy bản?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 52:

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 53:

Tôi xin đc hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 54:

Quý Bộ cho tôi biết Cách thức thực hiện của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng được thực hiện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 55:

Tôi muốn hỏi Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 56:

Tôi muốn hỏi Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 57:

Quý Bộ cho tôi biết Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 58:

Tôi muốn biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 59:

Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi biết cách thức thực hiện của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng được thực hiện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 60:

Tôi muốn hỏi Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 61:

Tôi muốn hỏi Cách thức thực hiện của thủ tục Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 62:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 63:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 64:

Số lượng hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 65:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 66:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng được thực hiện trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 67:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng được thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 68:

Tôi muốn biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 69:

Bộ TTTT cho tôi biết thành phần hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 70:

Tôi muốn biết Thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng bao gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 71:

Bộ TTTT cho tôi hỏi Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt được thực hiện trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 72:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên bao nhiêu ngày xin Quý Bộ cho tôi biết?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 73:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng được xử lý bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 74:

Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 75:

Thành phần hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên gồm những giấy tờ gì xin Quý Bộ cho biết?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 76:

Thành phần hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 77:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 78:

Quý Bộ cho tôi hỏi Số lượng hồ sơ của thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 79:

Tôi muốn hỏi Số lượng hồ sơ của thủ tục Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 80:

Số lượng hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm có mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 81:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được xử lý trong bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 82:

Tôi muốn biết Cách thức nộp hồ sơ của thủ tục đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 83:

Bộ TTTT cho tôi hỏi thế nào là Quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 84:

Quý Bộ cho biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 85:

Quý Bộ cho tôi hỏi thành phần hồ sơ của thủ tục gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 86:

Bộ TTTT cho tôi biết thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là mấy ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 87:

Thành phần hồ sơ của thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 88:

Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm mấy ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 89:

Tôi xin hỏi thành phần hồ sơ của thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 90:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 91:

Thành phần hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm những tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 92:

Bộ TTTT cho tôi được hỏi thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 93:

Tôi xin phép hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 94:

Tôi xin hỏi Quý Bộ thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Cấp mới thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 95:

Thành phần hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 96:

Thời hạn giải quyết thủ tục Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 97:

Thành phần hồ sơ thủ tục thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình gồm có những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 98:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 99:

Số lượng hồ sơ thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 100:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 101:

Thành phần hồ sơ thủ tục cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 102:

Số lượng hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 103:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 104:

Thành phần hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 105:

Thành phần hồ sơ thủ tục Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 106:

Bộ TTTT cho tôi hỏi số lượng hồ sơ thủ tục Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 107:

Số lượng hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 108:

Quý Bộ cho tôi hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 109:

Số lượng hồ sơ thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 110:

Thành phần hồ sơ Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 111:

Số lượng hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 112:

Tôi xin được hỏi số lượng hồ sơ của thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 113:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng gồm bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 114:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 115:

Cách thức thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 116:

Thành phần hồ sơ của thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những văn bản, tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 117:

Số lượng hồ sơ thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 118:

Tôi xin hỏi Quý Bộ cách thức thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 119:

Số lượng hồ sơ cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 120:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sơ chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 121:

Thành phần hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 122:

Tôi hỏi Quý Bộ thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 123:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sơ chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 124:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 125:

Số lượng hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 126:

Số lượng hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm mấy bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 127:

Quý Bộ cho tôi hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 128:

Thành phần hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao gồm những hồ sơ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 129:

Số lượng hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 130:

Thành phần hồ sơ Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 131:

Số lượng hồ sơ Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 132:

Cách thức thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 133:

Số lượng hồ sơ Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 134:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 135:

Số lượng hồ sơ Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 136:

Đối tượng phải làm thủ tục công bố hợp quy?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 137:

Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 138:

Tôi xin được hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đến Bộ Thông tin và Truyền thông gồm có những hình thức tiếp nhận hồ sơ nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 139:

Thành phần hồ sơ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 140:

Cho chúng tôi hỏi máy photocopy màu phải làm thủ tục gì để được kinh doanh?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 141:

Cách thức nộp hồ sơ Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 142:

Cách thức nộp hồ sơ Thủ tục cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 143:

Sắp tới tôi muốn sử dụng thiết bị vô tuyến điện để liên lạc với các đài vô tuyến điện nghiệp dư. Tôi muốn biết cách tính phí băng tần đối với thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư là như thế nào và tại văn bản pháp luật nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 144:

Xin được hỏi, khi tôi thuê thiết bị của một tổ chức của Việt Nam và thiết bị đó đã được cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ thì tôi có phải làm thủ tục xin cấp phép lại giấy phép tần số trong thời gian thuê hay không.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 145:

Điều kiện để được thuê thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 146:

Cách thức nộp hồ sơ Thủ tục đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 147:

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng tại đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 148:

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 149:

Số lượng hồ sơ Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm bao nhiêu bộ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 150:

Gia hạn Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp được bao nhiêu lần?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 151:

Thành phần hồ sơ Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 152:

Hồ sơ cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí quy định ở đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 153:

Sử dụng thiết bị vô tuyến điện cho mục đích giới thiệu công nghệ trong triển lãm, hội chợ thì làm thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 154:

Chúng tôi là một Đại sứ quán tại Hà Nội, hiện có nhu cầu sử dụng thiết bị bộ đàm để phục vụ mục đích liên lạc nội bộ. Qua tìm hiểu thông tư 265 /2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện có một số trường hợp được miễn thu phí sử dụng tần số. Vì vậy mong quý cơ quan cho biết chúng tôi có thuộc diện này không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 155:

Nhận lời mời của Chủ Tịch quốc hội Việt Nam, Đoàn Chủ Tịch quốc hội nước chúng tôi sẽ đến thăm chính thức Việt Nam. Đoàn có mang theo các thiết bị bộ đàm để liên lạc an ninh trong suốt quá trình thăm chính thức. Mong quý cơ quan cho chúng tôi biết đơn vị nào sẽ làm thủ tục cấp giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 156:

Tôi có máy liên lạc HF được lắp đặt tại nhà để liên lạc với tàu cá của gia đình như thông báo thời tiết, tình hình trên tàu. Cho tôi hỏi có cần phải làm thủ tục cấp phép sử dụng tần số cho máy phát đặt tại nhà này không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 157:

Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá có được miễn phí không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 158:

Trường hợp tàu cũ đã có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, nay thay đổi chủ phương tiện thì có phải xin cấp lại giấy phép hay không? Thủ tục xin cấp lại như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 159:

Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập mạng xã hội phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 160:

Điều kiện về kỹ thuật như thế nào để cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 161:

Hồ sơ cấp phép đơn vị tôi nộp tại Sở TT&TT sở tại được không. Nếu được, thì thời gian nhận hồ sơ được tính như nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 162:

Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với đài truyền thanh không dây là bao nhiêu ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 163:

Tôi hiện đang làm việc tại đài phát thanh của 01 huyện miền núi. Tôi có nghe nói đến quy định mới về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi điều khoản chuyển tiếp đối với đài truyền thanh không dây được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 164:

Do bị mất giấy phép sử dụng tần số cho hệ thống truyền thanh không dây của UBND xã, chúng tôi đề nghị quý cơ quan hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 165:

Chúng tôi là công ty bảo vệ muốn cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho 10 mục tiêu bảo vệ khu vực Hà Nội thì sẽ chịu mức phí như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 166:

Công ty tôi đã đăng kí sử dụng tần số 141.000 cho 10 máy bộ đàm, bây giờ chúng tôi muốn sử dụng thêm 5 máy bộ đàm nữa tại tần số này thì có cần phải làm thủ tục đăng kí thêm hay không? Thủ tục như thế nào.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 167:

Công ty tôi có sử dụng thiết bị chỉ thu tín hiệu từ vệ tinh. Công ty tôi có phải xin giấy phép sử dụng tần số không? Nếu có, thủ tục như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 168:

Muốn sử dụng máy điện thoại vệ tinh ở Việt Nam thì phải làm gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 169:

Vì sao các tuyến viba sử dụng một cặp kênh ở hai phân cực khác nhau đứng và ngang lại đóng phí như sử dụng 2 cặp kênh?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 170:

Tôi có thiết bị âm thanh không dây WT-500T hoạt động trong dải tần số 640-664MHz với mức công suất phát là 10mW. Tôi muốn đem sản phẩm dự triển lãm tại Hà Nội. Tôi có cần xin giấy phép sử dụng tần số không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 171:

Thời gian xem xét cấp Giấy phép hoạt động báo chí in? Thế nào là hồ sơ hợp lệ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 172:

Thành phần hồ sơ đề nghị thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, thay đổi tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 173:

Theo quy định hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải lập thành 02 bộ (1 bộ bản chính, 1 bộ bản sao). Doanh nghiệp đề nghị giảm xuống 01 bộ (không cần bản sao).

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 174:

Tổ chức thử nghiệm là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 175:

Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam có giá trị bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 176:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 177:

Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức bao gồm các giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 178:

Điều kiện đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 179:

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 180:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm các tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 181:

Trường hợp nào tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp lại giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 182:

Quy trình thẩm tra hồ sơ cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 183:

Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là gì

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 184:

Địa chỉ IPv6 được đăng ký với mức phí như thế nào

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 185:

Điều kiện để một tổ chức được cấp địa chỉ IPv4 lần đầu và kích thước vùng địa chỉ tối thiểu cho phép tổ chức xin cấp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 186:

Đối tượng nào phải thực hiện báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 187:

Mẫu báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động lấy ở đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 188:

Thời hạn bao lâu thì doanh nghiệp được cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung kể từ khi nộp Đơn và hồ sơ liên quan?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 189:

Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 190:

Xuất bản phẩm là Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức sau khi sử dụng xong thì xử lý như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 191:

Việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 192:

Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh phải thực hiện theo quy định nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 193:

Máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng có phải làm thủ tục không? Thủ tục như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 194:

Máy photocopy màu khi bán cho cơ sở kinh doanh khác có phải làm thủ tục gì không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 195:

Cho chúng tôi hỏi, khi hoạt động kinh doanh cơ sở photocopy có cần phải có giấy phép không? Cơ quan nào cấp giấy phép hoạt động photocopy?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 196:

Quý cơ quan cho tôi hỏi, cá nhân tôi muốn nhập khẩu máy in flexo về để phục vụ công tác nghiên cứu có được không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 197:

Công ty chúng tôi đã được cấp giấy phép hoạt động in. Do sơ xuất chúng tôi đã làm mất giấy phép hoạt động in. Chúng tôi muốn hỏi quý cơ quan quản lý hồ sơ để được cấp lại giấy phép hoạt động in?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 198:

Thời hạn xác nhận đăng k‎ý xuất bản là bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 199:

Khi có thông tin đổi trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, trong thời hạn bao lâu thì Văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam phải cấp đổi lại Giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 200:

Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được văn bản thẩm định Đề án hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nhà xuất bản phải triển khai thực hiện Đề án và đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 201:

Ủy ban nhân dân thành phố Huế muốn tổ chức họp báo tại thành phố Hà Nội thì gửi thông báo đến cơ quan nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 202:

Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam muốn tổ chức họp báo thì gửi thông báo họp báo đến Bộ Thông tin và Truyền thông hay Bộ Ngoại giao?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 203:

Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm họp báo định kỳ và đột xuất để cung cấp thông tin cho báo chí?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 204:

Cơ quan nào chị trách nhiệm kiểm tra nội dung báo chí nhập khẩu trước khi phát hành?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 205:

Bộ Thông tin và Truyền thông có thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng biên tập không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 206:

Cơ sở nhập khẩu báo in có phải đăng ký danh mục nhập khẩu không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 207:

Hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 208:

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp lại thẻ nhà báo là bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 209:

Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ nhà báo gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 210:

Thời hạn thủ tục thay đổi nội dung ghi trong phép xuất bản đặc san là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 211:

Khi thay đổi mẫu trình bày tên gọi đặc san có cần cấp lại giấy phép xuất bản đặc san không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 212:

Có thể thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 213:

Thời hạn thủ tục thay đổi nội dung ghi trong phép xuất bản bản tin là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 214:

Đặc san có quy định về khuôn khổ không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 215:

Hồ sơ đề nghị cấp phép xuất bản đặc san có thể gửi qua bưu điện được không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 216:

Hồ sơ đề nghị cấp phép xuất bản bản tin có mẫu bản khai người chịu trách nhiệm bản tin không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 217:

Xin cho tôi hỏi điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 218:

Công ty chúng tôi đang có kế hoạch đầu tư thiết bị rada, chúng tôi không biết thủ tục đăng ký khai theo bản khai nào và cách tính phí như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 219:

Để có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 220:

Khuôn khổ tối đa của bản tin là bao nhiêu? Số trang tối đa là bao nhiêu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 221:

Xin cho hỏi thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ khi doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 222:

Công ty tôi có nhu cầu xin cấp giấy phép bưu chính, vậy cho chúng tôi hỏi giấy phép bưu chính có thời hạn tối đa bao nhiêu năm?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 223:

Trong trường hợp nào doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông phải thực hiện thủ tục sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 224:

Hồ sơ cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản chuyên trang quy định ở đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 225:

Trường hợp nào doanh nghiệp kinh doanh viễn thông phải thực hiện thủ tục thông báo nếu có thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 226:

Hiện chúng tôi đang có 1 tuyến viba băng tần 15GHz, băng thông 14MHz. Chúng tôi muốn nâng cấp băng thông lên 28MHz thì có thể giữ nguyên cặp tần số cũ không? Và cần đóng thêm phí tần số không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 227:

Những trường hợp nào, tổ chức cá nhân hoạt động viễn thông được miễn giấy phép viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 228:

Tổ chức chúng tôi có thể đăng ký đồng thời IPv4, IPv6 trong một bản khai, thủ tục đăng ký hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 229:

Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông thực hiện như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 230:

Không phải thành viên mạng lưới thực hiện báo cáo này có được không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 231:

Trong trường hợp nào doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 232:

Thời hạn bao lâu thì doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép từ khi nộp Đơn và hồ sơ liên quan?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 233:

Trong trường hợp nào doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 234:

Công ty chúng tôi liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, nhưng người đứng đầu cơ sở in là công dân Việt Nam. Vậy xin hỏi, chúng tôi có được hoạt động in xuất bản phẩm không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 235:

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào sẽ cấp lại văn bản XNTB mới cho doanh nghiệp trong trường hợp văn bản XNTB bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 236:

Cho chúng tôi hỏi cơ quan nào làm thủ tục đăng ký sử dụng máy in có chức năng photocopy màu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 237:

Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động báo chí in?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 238:

Công ty chúng tôi đã được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Nay chúng tôi đã làm mất giấy phép. Chúng tôi muốn hỏi quý cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in hồ sơ để được cấp lại giấy phép hoạt động in?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 239:

Trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị gia hạn giấy phép thì thời hạn gia hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có thời hạn là bao nhiêu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 240:

Công ty chúng tôi đã đăng ký hoạt động in, nay chúng tôi có thay đổi về người đứng đầu cơ sở in. Vậy quý cơ quan cho chúng tôi hỏi Công ty chúng tôi có cần đăng ký lại hoạt động in không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 241:

Thủ tục cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi giấy phép đã hết hạn được thực hiện theo quy định nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 242:

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản, một trong những tiêu chuẩn về nhân lực kỹ thuật để điều hành, quản lý quá trình xuất bản xuất bản phẩm điện tử là “có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt”. Trong hồ sơ Đề án gửi lên Cục Xuất bản, In và Phát hành, nhà xuất bản cần phải nộp tài liệu gì để chứng minh tiêu chuẩn này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 243:

Trong trường hợp nào thì Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bị thu hồi giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 244:

Theo quy định tại mẫu Đề án ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản phải đáp ứng điều kiện về máy chủ. Nhà xuất bản thực hiện thuê máy chủ thì có được không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 245:

Tổ chức bị thu hồi giấy phép viễn thông trong thời hạn bao lâu có quyền đề nghị cấp phép viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 246:

Yêu cầu, điều kiện để cấp Chứng chỉ hành nghề biên tập là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 247:

Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 248:

Trước đây Đài PTTH của chúng tôi có 01 thiết bị cũ bị hỏng (giấy phép đã xin ngừng sử dụng). Hiện nay thiết bị đó đã được sửa chữa và muốn đưa vào sử dụng lại. Vậy Đài chúng tôi cần làm thủ tục gì để được cấp lại giấy phép trên?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 249:

Để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cần đáp ứng các điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 250:

Theo quy định pháp luật về bưu chính, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính cần có: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao”. Vậy giấy chứng nhận ĐKKD do UBND Phường xác thực có được chấp nhận hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 251:

Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cần đáp ứng các điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 252:

Khi doanh nghiệp làm thủ tục sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính từ phạm vi nội tỉnh sang phạm vi liên tỉnh thì doanh nghiệp cần làm thủ tục như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 253:

Quy trình xử lý và thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 254:

Công ty tôi muốn sửa đổi thông tin về tên doanh nghiệp, trụ sở chính trên giấy phép bưu chính đã cấp. Vậy, Công ty tôi có thể nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính qua đường bưu chính không? Và phải gửi tới cơ quan nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 255:

Đối với các trường hợp thay đổi nào của tổ chức, doanh nghiệp không phải thực hiện sửa đổi bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 256:

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào sẽ cấp lại giấy phép bưu chính mới cho doanh nghiệp trong trường giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 257:

Quy trình thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 258:

Khi làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì hồ sơ cần có những loại tài liệu nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 259:

Quy trình thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 260:

Hồ sơ, thủ tục khi cơ quan báo chí muốn thay đổi tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 261:

Tổ chức được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 262:

Hồ sơ, thủ tục khi cơ quan báo chí muốn thay đổi tên miền được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 263:

Tổ chức doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tài liệu gì để được cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 264:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản phụ trương quy định ở đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 265:

Tổ chức doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tài liệu gì để được gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 266:

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí là bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 267:

Công ty tôi hiện đang kinh doanh dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ cung cấp cho các khách hàng là thuê bao của Viettel, Vinaphone, MobiFone. Vậy công ty của tôi có phải thông báo hoặc đăng ký giá cước dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ đến Cục Viễn thông không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 268:

Khi thay đổi Tổng biên tập, cơ quan báo chí có cần làm hồ sơ đề nghị thay đổi tên Tổng biên tập trên Giấy phép hoạt động báo điện tử không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 269:

Dịch vụ viễn thông nào phải thực hiện thủ tục đăng ký giá cước, thông báo giá cước?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 270:

Khi thay đổi hình thức trình bày tên báo in hồ sơ cần những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 271:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản phụ trương là bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 272:

Chúng tôi là một Đại sứ quán tại Hà Nội, trong tháng sau Bộ trưởng Bộ Nội vụ của chúng tôi sẽ sang thăm và làm việc với Bộ Công an – Nước CHXHCN Việt nam. Đoàn tùy tùng có mang theo các thiết bị liên lạc vệ tinh. Vì vậy mong quý cơ quan cho chúng tôi biết nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nói trên.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 273:

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm những nội dung gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 274:

Đại sứ quán của chúng tối sắp tới có nhu cầu sử dụng đài vệ tinh trái đất. Để dự trù tính toán chi phí, mong quý cơ quan cho chúng tôi biết mức phí và lệ phí cấp giấy phép và sử dụng tần số thiết bị vệ tinh là như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 275:

Công ty tôi hiện đang kinh doanh dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ cung cấp cho các khách hàng là thuê bao của Viettel, Vinaphone, MobiFone. Vậy công ty của tôi có phải thông báo hoặc đăng ký giá cước dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ đến Cục Viễn thông không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 276:

Cách đây 2 năm Đại sứ quán chúng tôi đã đăng ký giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động. Đến nay chúng tôi muốn sử dụng thêm 05 năm nữa thì chúng tôi làm hồ sơ có cần văn bản đề nghị của Bộ Ngoại giao hay không? Hồ sơ gia hạn gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 277:

Thủ tục hành chính đăng ký giá cước và thông báo giá cước khác nhau ở điểm nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 278:

Chúng tôi là phóng viên của phóng viên KBS sắp tới sẽ đến Việt Nam để đưa tin chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc đến thăm chính thức Việt Nam, chúng tôi có mang theo thiết bị vô tuyến điện, mong quý cơ quan hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho chúng tôi.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 279:

Khi doanh nghiệp viễn thông thực hiện khuyến mại may rủi, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 280:

Chúng tôi được cấp 03 tần số để liên lạc với tàu cá, trong đó có 01 tần số chính và 02 tần số dự phòng. Vậy chúng tôi phải đóng phí bao nhiêu tần số, liên lạc như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 281:

Tổ chức được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 282:

Đề nghị Quý cơ quan làm rõ cách tính phí sử dụng tần số đối với đài tàu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 283:

Tổ chức doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tài liệu gì để được cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 284:

Điều kiện về nhân sự như thế nào để cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 285:

Đối với các trường hợp thay đổi nào của tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 286:

Thời điểm xét cấp Thẻ nhà báo

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 287:

Để được gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục và nộp hồ sơ tài liệu gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 288:

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, thay đổi tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 289:

Quy trình thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 290:

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp cần làm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 291:

Quy trình thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 292:

Thời gian để được cấp giấy phép sau khi doanh nghiệp có hồ sơ đề: nghị cấp giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 293:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản chuyên trang là bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 294:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng gồm những thành phần gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 295:

Quy trình thực hiện Sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 296:

Chứng thư số cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có hiệu lực trong vòng bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 297:

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành CNTT&TT là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 298:

Quá trình thẩm tra và cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng diễn ra như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 299:

Đối với sản phẩm, hàng hóa không phải là thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chính tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sử dụng thuộc trường hợp không phải công bố hợp quy. Khi đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện như thế nào? Có phải thực hiện việc tự đánh giá sản phẩm, hàng hóa hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 300:

Xuất bản phẩm đã được xuất bản, in, phát hành hợp pháp nếu được phát hành trên phương tiện điện tử tổ chức, cá nhân phát hành cần tuân thủ quy định như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 301:

Công ty chúng tôi có nhập khẩu chủng loại sản phẩm là thiết bị thu phát vô tuyến cự ly ngắn hoạt động tại dải tần trên 40 Ghz, vậy cho chúng tôi hỏi sản phẩm nêu trên muốn công bố hợp quy thì phải đo kiểm theo QCVN nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 302:

Công ty chúng tôi đã được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhiều năm, nay muốn bán cả công ty cho nhà đầu tư nước ngoài. Xin hỏi thủ tục như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 303:

Xin cho hỏi thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, thành phần hồ sơ gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 304:

Công ty chúng tôi kinh doanh đa ngành nghề trong đó có một xưởng sản xuất in (có in xuất bản phẩm). Chúng tôi muốn hỏi quy định thế nào thì được gọi là người đứng đầu cơ sở in?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 305:

Các doanh nghiệp khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông thì phải nộp những khoản lệ phí, phí gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 306:

Đề nghị quý cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in cho biết các điều kiện để doanh nghiệp hoạt động in nhận chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm cho nước ngoài?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 307:

Điều kiện để gia hạn Giấy phép phải đáp ứng điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 308:

Trình tự, cách thức thực hiện việc đăng ký xuất bản

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 309:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị xin phân bổ như thế nào khi có nhu cầu xin phân bổ số dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS)?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 310:

Muốn đăng ký xuất bản xuất bản phẩm điện tử thì nhà xuất bản cần có điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 311:

Quy trình thực hiện Gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 312:

Thủ tục hành chính về việc cấp Chứng chỉ hành nghề biên tập?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 313:

Hồ sơ đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí có mẫu sơ yếu lý lịch không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 314:

Dịch vụ viễn thông nào cần thực hiện thủ tục công bố chất lượng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 315:

Quy định về hồ sơ, thủ tục cấp thẻ nhà báo được quy định ở đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 316:

Hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 317:

Chúng tôi hiện tại có 02 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng không. Nhưng đến nay chúng tôi muốn sử dụng thêm tần số off-set ±5 kHz so với tần số được cấp phép thì chúng tôi có cần phải sửa đổi, bổ sung giấy phép hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 318:

Hiện nay có quy định số lượng tối thiểu người chấm thi thực hành mà tổ chức phải có khi muốn xin cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 319:

Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm hoạt động bay. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ Quý cơ quan như sau: Đăng ký, sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc băng tần nghiệp vụ hàng không được quy định như thế nào và tại văn bản nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 320:

Đề nghị quý cơ quan hướng dẫn tôi về điều kiện công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 321:

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 322:

Thuyền viên phải làm gì để được gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải khi không đủ điều kiện về thời gian đi biển xét trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 323:

Trung tâm vũ trụ Việt Nam (VNSC) đang chuẩn bị hoàn thành việc sản xuất thiết bị vệ tinh nghiệp dư Nano Dragon, vệ tinh quan sát Trái Đất cỡ nhỏ với mục đích chính là nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực để tiến tới làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo Vệ tinh. Để chuẩn bị xây dựng hồ sơ đăng ký quỹ đạo vệ tinh này thì xin Quý Cơ quan hướng dẫn các thủ tục giúp chúng tôi?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 324:

Doanh nghiệp tôi muốn tham gia cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 2kg, vậy doanh nghiệp tôi có phải xin giấy phép bưu chính không, nếu có thì điều kiện để được cấp phép cung ứng dịch vụ này là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 325:

Cách đây 5 năm chúng tôi đã được cấp 10 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ hàng không có phối hợp tần số quốc tế. Đến nay 10 giấy phép này đã sắp hết hạn thì chúng tôi có phải phối hợp tần số quốc tế lại hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 326:

Tại sao khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ cho đài truyền thanh không dây xã bên tôi hết hạn (quá hạn 02 tháng) tôi làm thủ tục gia hạn cho giấy phép, Quý cơ quan lại tính lệ phí cấp mới?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 327:

Hiện Công ty chúng tôi đang sử dụng bộ đàm, công suất < 5W, đã đăng ký sử dụng 03 năm đến Tháng 8/2021, dải tần VHF.Nay chúng tôi muốn đổi sang sử dụng tần số UHF, thì với các thiết bị bộ đàm <5W thì chi phí sử dụng sẽ là bao nhiêu, và lệ phí đã đăng ký dải tần VHF cũ đến 2021 kia thì có được hoàn lại không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 328:

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 329:

Cách thức thực hiện cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 330:

Thủ tục xin cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải quy định như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 331:

Thời gian giải quyết hồ sơ cấp cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 332:

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 333:

Theo quy định hồ sơ đề nghị Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền nộp trực tiếp và gửi qua hệ thống bưu chính về Bộ TTTT.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 334:

Chúng tôi đã có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện sử dụng ở Sân bay Nội Bài. Nay do phải thay đổi điều chỉnh lại hệ thống, nên chúng tôi phải chuyển thiết bị này sang Sân bay khác. Như vậy, chúng tôi có cần phải làm thủ tục phối hợp ICAO không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 335:

Việc sử dụng kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 336:

Hiện nay có những tổ chức kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến nào đang thực hiện công tác Kiểm định?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 337:

Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng có được phục vụ mục đích kinh doanh hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 338:

Khi không còn nhu cầu sử dụng số dịch vụ tin nhắn ngắn, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục gì để hoàn trả?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 339:

Các phương thức nộp phí/lệ phí như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 340:

Hồ sơ đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 341:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử cần tuân thủ theo điều kiện nào, quy định cụ thể ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 342:

Cách thức nộp hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 343:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông nếu thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử có cần phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử hay không? Quy định cụ thể tại điều khoản nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 344:

Người sử dụng cần được cung cấp những thông tin gì khi Doanh nghiệp tiến hành thực hiện kế hoạch đổi số?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 345:

Hồ sơ và thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm được quy định cụ thể như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 346:

Những loại xuất bản phẩm nào không phải thực hiện thủ tục nhập khẩu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 347:

Quy trình thực hiện xin cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 348:

Công ty chúng tôi chuyển địa điểm xưởng sản xuất của công ty. Vậy cho chúng tôi hỏi chúng tôi có cần phải xin lại giấy phép hoạt động in mới không (chúng tôi đã được cấp giấy phép hoạt động in rồi)? Thủ tục như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 349:

Có mấy loại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải? Giá trị sử dụng của chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 350:

Nhà xuất bản bị thất lạc hợp đồng chứng thư số thì phải làm như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 351:

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bao gồm các giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 352:

Thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 353:

Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 354:

Thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 355:

Trường hợp thuyền viên bị mất chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải thì hồ sơ, thủ tục xin cấp lại như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 356:

Đối tượng được phép thành lập nhà xuất bản và điều kiện thành lập nhà xuất bản là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 357:

Hồ sơ cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 358:

Đài TTTH cấp huyện chúng tôi muốn bổ sung phát sóng kênh chương trình phát thanh của Đài PTTH cấp tỉnh (địa phương chúng tôi) của máy phát thanh FM đã được quy định trong giấy phép, xin hỏi có phải làm thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 359:

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực taxi, chúng tôi có sử dụng 02 tần số hoạt động trong phạm vi một tỉnh. Do nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động chúng tôi muốn mở thêm sang các tỉnh lân cận. Vậy phí sử dụng có thay đổi không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 360:

Đại lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính thành lập theo pháp luật Việt Nam có phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 361:

Văn bản quy định các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 362:

Khi làm thủ tục sửa đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong giấy phép bưu chính đã được cấp thì hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính cần có những loại tài liệu nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 363:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức có thời hạn bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 364:

Trong thời hạn bao lâu trước khi giấy phép bưu chính hết hạn, doanh nghiệp bưu chính phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại? Nếu không nộp đúng thời hạn nhưng vẫn muốn xin được cấp lại giấy phép mới khi giấy phép cũ đã hết hạn thì thủ tục xin cấp phép lại như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 365:

Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố có bắt buộc phải thực hiện?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 366:

Mức phí cấp lại giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh khi hết hạn là bao nhiêu tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 367:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm ATTTM?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 368:

Công ty tôi đã được Bộ TTTT cấp giấy phép bưu chính và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trên phạm vi toàn quốc, giờ công ty tôi dự kiến mở thêm nhiều văn phòng đại diện tại 01 tỉnh khác. Vậy công ty tôi phải thực hiện thông báo hoạt động chung hay thông báo riêng cho từng văn phòng đại diện?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 369:

Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp cần đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 370:

Trường hợp cấp chung 01 văn bản XNTB cho nhiều Văn phòng đại diện thì mức thu phí là như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 371:

Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập máy dao (cắt) giấy tự động về để cắt thùng carton. Chúng tôi muốn hỏi máy trên làm thủ tục nhập khẩu có phải có giấy phép không và máy trên khi nhập khẩu có quy định hạn chế về độ tuổi không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 372:

Mức phí cấp văn bản XNTB đối với doanh nghiệp tự cung ứng dịch vụ bưu chính phạm vi nội tỉnh là bao nhiêu tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 373:

Mức phí phải nộp trong trường hợp cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phạm vi liên tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được là bao nhiêu tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 374:

Thủ tục và hồ sơ xin cấp đổi Giấy phép thành lập nhà xuất bản là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 375:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 376:

Thành phần hồ sơ thực hiện Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 377:

Tôi muốn tìm hiểu về “Phụ trương” của báo in?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 378:

Giấy phép thiết lập mạng xã hội được gia hạn mấy lần?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 379:

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp phép ấn phẩm báo chí là bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 380:

Mức thu phí Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 381:

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản phụ trương là bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 382:

Trong thời gian bao lâu thì doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,3,4 tới Bộ Thông tin và Truyền thông

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 383:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 384:

Tổ chức, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin đã được cấp khi nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 385:

-Trường hợp nào cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 386:

Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo chí cho cơ quan nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 387:

Muốn cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam, tôi phải nghiên cứu văn bản nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 388:

Nội dung đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 389:

Tổ chức, cá nhân cần nộp bao nhiêu bản xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh để cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thẩm định nội dung?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 390:

Điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành xuất bản phẩm?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 391:

Việc chuyển nhượng (bán, mua) máy in trong nước có phải làm thủ tục gì với cơ quan quản lý nhà nước không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 392:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy khi thay đổi địa điểm cửa hàng có cần phải khai báo lại không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 393:

Nhà xuất bản không xây dựng website riêng mà thực hiện việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên website của cơ quan chủ quản thì có được không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 394:

Trình tự, hồ sơ xin cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 395:

Do thiết bị cũ của Đài PTTH chúng tôi bị hỏng nên chúng tôi chuyển sang dùng thiết bị mới. Thiết bị này sử dụng cùng tần số, công suất phát như cũ, xin hỏi có phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 396:

Thành phần hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 397:

Theo quy định thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải có bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) mới nhất của đại lý được uỷ quyền.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 398:

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bị thu hồi giấy phép khi nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 399:

Trường hợp nào tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được thay đổi nội dung giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 400:

Thời gian doanh nghiệp phải gửi báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 401:

Hồ sơ cấp, gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet gồm những giấy tờ gì? Mẫu lấy ở đâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 402:

Thời hạn bao lâu thì doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép từ khi nộp Đơn và hồ sơ liên quan?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 403:

Thời hạn bao lâu thì doanh nghiệp được gia hạn Giấy phép từ khi nộp Đơn và hồ sơ liên quan?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 404:

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài có thời hạn bao lâu? Khi nào cần gia hạn Giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 405:

Trong trường hợp nào Cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản không cấp giấy phép triển lãm, hội chợ hoặc đưa ra khỏi danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ cho các tổ chức, cá nhân?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 406:

Thời hạn cấp Giấy phép thành lập cho Văn phòng đại diện là bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 407:

Sau khi nhà xuất bản gửi hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử thì trong thời hạn bao lâu Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ kiểm tra việc triển khai Đề án và thực hiện xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử cho nhà xuất bản?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 408:

Các đề tài đăng ký xuất bản bị từ chối trong những trường hợp nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 409:

Công báo, bản tin… có được cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo quy định của Luật Xuất bản không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 410:

Những loại tài liệu nào được cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo quy định tại Điều 25 Luật Xuất bản?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 411:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 412:

Hồ sơ đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được gồm những loại tài liệu nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 413:

Trường hợp nào thì đăng bố hợp quy?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 414:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất bản phụ trương?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 415:

Khi thay đổi hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí cần những hồ sơ, thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 416:

Khi thay đổi số trang ấn phẩm báo chí cần những hồ sơ, thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 417:

Thời hạn tối đa đối với giấy phép băng tần là bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 418:

Tôi có thể tham khảo các Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư tại Việt Nam tại Văn bản QPPL nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 419:

Trường hợp chủ phương tiện nghề không có chứng minh thư nhân dân thì có làm thủ tục xin cấp phép được không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 420:

Các thiết bị vô tuyến điện đặt trên tàu cá có phải xin cấp phép sử dụng tần số không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 421:

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài tàu cho Tổ chức, cá nhân khi mua,bán lại tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 422:

Điều kiện về quản lý thông tin như thế nào để cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 423:

Điều kiện về kỹ thuật như thế nào để cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 424:

Thành phần hồ sơ thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 425:

Doanh nghiệp tôi có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Tôi muốn cấp lại giấy phép, vậy cần làm thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 426:

Doanh nghiệp tôi có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Tôi muốn gia hạn giấy phép, vậy cần làm thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 427:

Xin cho biết phân loại trò chơi theo độ tuổi quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 428:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng có thời hạn bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 429:

Điều kiện cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 430:

Doanh nghiệp nước ngoài có được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam hay không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 431:

Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP bao gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 432:

Vì sao phải cập nhật hồ sơ đăng ký thành viên mạng lưới hàng năm?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 433:

Thành viên bắt buộc và thành viên tự nguyện khác nhau như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 434:

Thành phần và số lượng hồ sơ phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTTM (trừ trường hợp cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự) cần chuẩn bị là gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 435:

Thời gian doanh nghiệp được xử lý cấp Giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 436:

Các trường hợp nào khi nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh không phải đề nghị cấp giấy phép?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 437:

Theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 có quy định về tuổi thiết bị in khi nhập khẩu, nhưng quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì không thấy quy định này. Xin hỏi chúng tôi phải thực hiện theo quy định nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 438:

Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập máy in laser 4 màu dùng cho văn phòng. Chúng tôi muốn hỏi máy trên làm thủ tục nhập khẩu có phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 439:

Cách thức thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử không kinh doanh được thực hiện như thế nào? Đối với tài liệu điện tử dạng file PDF, thì cách tính phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp phép như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 440:

Cơ quan chúng tôi đang muốn sử dụng thiết bị RACOM RIPEX-400SP để truyền số liệu. Đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện hướng dẫn chúng tôi thủ tục cấp phép.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 441:

Chuyên trang của báo điện tử có được phép sử dụng tên miền riêng không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 442:

Thành phần, số lượng hồ sơ cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 443:

Đối tượng được xem xét cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 444:

Theo quy định hồ sơ đề nghị Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải lập thành 02 bộ (1 bộ bản chính, 1 bộ bản sao). Cơ quan báo chí đề nghị giảm xuống 01 bộ.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 445:

Phạm vi/nội dung phù hợp để đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 446:

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng diễn ra như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 447:

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 448:

Doanh nghiệp để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cần đáp ứng các điều kiện gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 449:

Thời gian xử ý hồ sơ cấp, gia hạn mã số quản lý cho doanh nghiệp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 450:

Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp cần đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 451:

Thành phần và số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là gì Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm ATTTM?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 452:

Khi đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh và đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu không kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhập khẩu có phải nộp phí hoặc lệ phí không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 453:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có được đăng ký hoạt động phát hành XBP tại Việt Nam?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 454:

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có xuất bản phẩm tham gia triển lãm, hội chợ?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 455:

Điều kiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm của doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 456:

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 đã bỏ quy định về người đứng đầu cơ sở in phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Vậy xin hỏi, công ty chúng tôi muốn xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả thì phải làm thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 457:

Việc nhập khẩu thiết bị in hiện nay có 2 văn bản điều chỉnh là Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ. Chúng tôi xin hỏi phải thực hiện theo văn bản nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 458:

Công ty chúng tôi hoạt động in xuất bản phẩm và in báo chí, tem chống giả thì có phải xin thành 2 giấy phép hoạt động in không (quy định tại Luật Xuất bản và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP)?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 459:

Công ty chúng tôi đã được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Nay chúng tôi đã làm hỏng giấy phép. Chúng tôi muốn hỏi hồ sơ để được cấp lại giấy phép hoạt động in?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 460:

Hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử gồm có những tài liệu gì và thực hiện theo mẫu nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 461:

Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (đối với trường hợp biên tập viên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập)?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 462:

Trình tự, thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 463:

Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 464:

Thủ tục và hồ sơ xin gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 465:

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có thời hạn trong bao lâu? Sau thời hạn đó, Văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 466:

Nhà xuất bản phải cấp đổi Giấy phép thành lập trong những trường hợp nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 467:

Tôi có giấy phép sử dụng tần số đối với 02 trạm cố định có hạn 02 năm, tuy nhiên hiện nay do không có nhu cầu tiếp tục sử dụng nên tôi muốn dừng hoạt động của các trạm này. Tôi muốn hỏi khi tôi dừng thì phải làm thủ tục gì và việc hoàn trả phí sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 468:

Một số xuất bản phẩm là tờ rời, tờ gấp khi nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh có thể tiến hành thẩm định bằng hình thức gửi hình ảnh (scan) qua email?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 469:

Đối tượng nào được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 470:

Số lượng hồ sơ cần có trong trường hợp cấp phép kinh doanh cho cả dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT và dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 471:

Công ty tôi đang làm hồ sơ sửa đổi tên doanh nghiệp trong giấy phép bưu chính, thời gian cấp sửa đổi giấy phép bưu chính là bao nhiêu ngày?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 472:

Thời hạn cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được là bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 473:

Mức phí cấp lại giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được là bao nhiêu tiền?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 474:

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất. Vậy báo cáo tài chính 02 năm gần nhất là năm nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 475:

Công ty chúng tôi đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính trước thời điểm giấy phép bưu chính hết hạn 35 ngày, vậy trong bao lâu Công ty chúng tôi được cấp lại giấy phép bưu chính mới?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 476:

Khi thực hiện cung ứng dịch vụ gói kiện, hàng hóa, công ty tôi có phải thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền không? Nếu có thủ tục thông báo gồm những gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 477:

Thời hạn cấp lại văn bản XNTB khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được là bao lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 478:

Hồ sơ cấp phép chuyên trang của Báo điện tử có phải nộp ở Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 479:

Cơ quan báo chí khi có nhu cầu thay đổi hình thức trình bày tên gọi cơ quan báo chí có cần văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 480:

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép Sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản chuyên trang là bao nhiêu lâu?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 481:

Khi thay đổi hình thức trình bày tên phụ trương cần những hồ sơ, thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 482:

Khi thay đổi số trang báo in cần những hồ sơ, thủ tục gì?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 483:

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung GP băng tần, ngoài bản khai mẫu 2 còn yêu cầu tài liệu gì nữa không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 484:

Bộ Nông nghiệp có tổ chức triển lãm Nông sản Asean tại Việt Nam trong thời gian 5 ngày. Các đoàn quốc tế được Bộ Nông nghiệp mời sang tham dự có sử dụng thiết bị bộ đàm liên lạc có phải xin đăng ký cấp phép và có được miễn phí sử dụng không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 485:

Đài bờ liên lạc với tàu cá có phải cấp phép không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 486:

Đài tàu cá có phải đóng phí sử dụng tần số VTĐ không? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 487:

Trên tàu chúng tôi có sử dụng 03 thiết bị VHF bao gồm 01 thiết bị 25W và 02 thiết bị cầm tay 5W, vậy phí sử dụng tần số có tăng thêm không so với chỉ sử dụng 01 thiết bị VHF

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 488:

Điều kiện về tên miền như thế nào để cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 489:

Thời điểm xét cấp Thẻ nhà báo

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 490:

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 491:

Số lượng hồ sơ cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 492:

Thời gian để được cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sau khi doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 493:

Hiện tại, tôi đang có một trang web với tên miền riêng được dùng để giới thiệu các dự án mà bản thân tôi đã và đang thực hiện. Đi kèm đó là một trang blog chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân. Trang web đó chỉ có một mình tôi xây dựng và quản lý. Bây giờ tôi kích hoạt tính năng bình luận và đánh giá bài viết trên trang web của tôi, trong đó người xem không cần (và cũng không được) đăng ký tài khoản tại trang web của tôi để tham gia bình luận và đánh giá. Như thế thì trang của tôi vẫn sẽ thuộc vào loại trang thông tin điện tử cá nhân hay sẽ trở thành mạng xã hội.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 494:

Tôi đang công tác trong ngành điện, tôi muốn xây dựng diễn đàn (forum) để trao đổi và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà ngành điện cung cấp (kỹ thuật điện, kinh doanh điện, đầu tư xây dựng công trình điện cho khách hàng…), thì có cần phải xin giấy phép hoạt động website không? Diễn đàn chỉ trao đổi các vấn đề của ngành điện và có tính năng kiểm duyệt nội dung trao đổi trước khi được đăng lên diễn đàn.

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 495:

Tôi muốn lập một trang web tổng hợp tin tức. Vậy tôi có cần phải xin giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông hay không? Nếu có thì phải đăng ký như thế nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 496:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 497:

Các đối tượng được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 498:

Cơ quan, tổ chức được hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng khi nào?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 499:

Đối tượng nào được sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 500:

Làm thế nào để việc sử dụng chứng thư số nước ngoài có giá trị pháp lý tại Việt Nam?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 501:

Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nộp giấy bảo lãnh thay vì giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng có được không?

Người gửi: DVC (Ngày gửi, 13/02/2020 09:52)

Xem trả lời: