Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 51752 51236 51227 9 516 515 1 99%
1 Báo chí 872 872 872 0 0 0 0 X
2 Bưu chính 188 158 158 0 30 30 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 7932 7924 7915 9 8 7 1 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1103 1070 1070 0 33 33 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 23856 23505 23505 0 351 351 0 X
6 Viễn thông và Internet 10883 10829 10829 0 54 54 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 6918 6878 6878 0 40 40 0 X