Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 48639 47729 47694 35 910 910 0 99%
1 Báo chí 778 778 778 0 0 0 0 X
2 Bưu chính 225 167 162 5 58 58 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 4732 4725 4697 28 7 7 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1197 1051 1051 0 146 146 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 20456 19836 19834 2 620 620 0 X
6 Viễn thông và Internet 15036 14985 14985 0 51 51 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 6215 6187 6187 0 28 28 0 X