CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
62 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
63 Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản Xuất bản, In và Phát hành
64 Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng) Xuất bản, In và Phát hành
65 Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi) Xuất bản, In và Phát hành
66 Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Tần số vô tuyến điện
67 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
68 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
69 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
70 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
71 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
72 Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
73 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
74 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
75 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
76 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
77 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng Công nghệ thông tin, điện tử
78 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn Công nghệ thông tin, điện tử
79 Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
80 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử