CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
201 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử Báo chí
202 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử Báo chí
203 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí
204 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
205 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí
206 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí
207 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san Báo chí
208 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
209 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
210 Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Công nghệ thông tin, điện tử
211 Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Công nghệ thông tin, điện tử
212 Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
213 Thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
214 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản, In và Phát hành
215 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
216 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
217 Thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
218 Thỏa thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí Báo chí
219 Thỏa thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí (báo nói, báo hình) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
220 Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử