CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
81 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
82 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
83 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
84 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
85 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
86 Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
87 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
88 Cấp lại giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử
89 Cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử
90 Cấp lại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử