CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
241 Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy Viễn thông và Internet
242 Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu Viễn thông và Internet
243 Đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu Báo chí
244 Đăng ký giá cước viễn thông Viễn thông và Internet
245 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
246 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
247 Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử Xuất bản, In và Phát hành
248 Đăng ký khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet
249 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và Phát hành
250 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet