CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Thông tin đối ngoại
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước
- Qua hệ thống bưu chính.
- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Bộ.
Trình tự thực hiện Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí 0  
Lệ Phí 0  
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài bao gồm:
- Đơn đề nghị trưng bảy tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (theo mẫu)
- Nội dung thông tin tranh, ảnh dự kiến trưng bày.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
- Điều 9, Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
- Điều 20, Chương III, Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu đơn đề nghị  -  Tải file