Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220517-0966
Ngày nộp: 17/05/2022
Ngày hẹn trả: 27/05/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả