Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Trung Tâm Đo Kiểm Và Sửa Chữa Thiết Bị Viễn Thông Mobifone - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-220318-0003
Ngày nộp: 18/03/2022
Ngày hẹn trả: 17/04/2022
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong