Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nguyễn Thị Ngân
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-210819-0001
Ngày nộp: 19/08/2021
Ngày hẹn trả: 29/08/2021
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong