Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 268
Tổng số dịch vụ công: 268 44
Tổng số thủ tục hành chính: 256 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
301 1.000754 Đăng ký giá cước viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
302 2.001740 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
303 2.001747 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
304 1.004340 Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
305 1.004486 Đăng ký khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông