Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 268
Tổng số dịch vụ công: 268 44
Tổng số thủ tục hành chính: 256 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
166 2.001768 Chỉ định tổ chức thử nghiệm lĩnh vực thông tin và truyền thông Viễn thông và Internet Vụ Khoa học và Công nghệ
167 2.001173 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
168 2.001788 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Cục Báo chí
169 2.000383 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Cục Báo chí
170 2.001171 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông