Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 72236 71670 71632 38 566 565 1 99%
1 Báo chí 12200 12169 12169 0 31 31 0 X
2 Bưu chính 253 225 225 0 28 28 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 6059 6053 6032 21 6 5 1 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 10325 10309 10309 0 16 16 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 23320 22865 22865 0 455 455 0 X
6 Viễn thông và Internet 14544 14532 14515 17 12 12 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 5535 5517 5517 0 18 18 0 X