Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 47696 46786 46751 35 910 910 0 99%
1 Báo chí 778 778 778 0 0 0 0 X
2 Bưu chính 223 165 160 5 58 58 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 4506 4499 4471 28 7 7 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1197 1051 1051 0 146 146 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 20456 19836 19834 2 620 620 0 X
6 Viễn thông và Internet 15026 14975 14975 0 51 51 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 5510 5482 5482 0 28 28 0 X