Bộ câu hỏi và trả lời thường gặp trong quá trình giải quyết TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông

10/28/2019 4:15:00 PM


 Các câu hỏi chung thường gặp cho các lĩnh vực

 
Theo cơ quan thực hiện:
 
Cục Thông tin đối ngoại
Cục Tin học hóa
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Vụ Công nghệ thông tin