Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Xuất Bản Thế Giới
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230313-5256
Ngày nộp: 13/03/2023
Ngày hẹn trả: 23/03/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả