Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230313-5243
Ngày nộp: 10/03/2023
Ngày hẹn trả: 23/03/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả