Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220519-1002
Ngày nộp: 18/05/2022
Ngày hẹn trả: 01/06/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả