Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ GHD
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-220511-0230
Ngày nộp: 11/05/2022
Ngày hẹn trả: 27/05/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả