Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN BẮC
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-220418-0001
Ngày nộp: 18/04/2022
Ngày hẹn trả: 18/05/2022
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong