Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220224-0021
Ngày nộp: 24/02/2022
Ngày hẹn trả: 09/03/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong