Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220223-0013
Ngày nộp: 22/02/2022
Ngày hẹn trả: 08/03/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong