Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Giao Thủy Nam Định
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-220107-0004
Ngày nộp: 07/01/2022
Ngày hẹn trả: 18/01/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong