Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-211123-0010
Ngày nộp: 23/11/2021
Ngày hẹn trả: 06/12/2021
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong