Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KIÊN GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-211112-0002
Ngày nộp: 11/11/2021
Ngày hẹn trả: 13/12/2021
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả