Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nguyễn Thanh Bình
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-210616-0009
Ngày nộp: 16/06/2021
Ngày hẹn trả: 26/06/2021
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong