Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Văn thư TTDLCLVT
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-210524-0001
Ngày nộp: 24/05/2021
Ngày hẹn trả: 25/05/2021
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong