Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Văn thư TTDLCLVT
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-210512-0001
Ngày nộp: 12/05/2021
Ngày hẹn trả: 13/05/2021
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong