Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh
Mã Biên nhận : 000.00.20.G14-201016-14059
Ngày nộp: 20/12/2020
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Cục Báo chí
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong