Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Nguồn Lực Việt
Mã Biên nhận : 000.00.03.G14-201013-0002
Ngày nộp: 12/10/2020
Ngày hẹn trả: 18/11/2020
Nộp tại: Vụ Bưu chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả