Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-211118-0036
Ngày nộp: 18/11/2021
Ngày hẹn trả: 01/12/2021
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong