Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Tống Thị Út
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-210823-0002
Ngày nộp: 23/08/2021
Ngày hẹn trả: 02/09/2021
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong