Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-210119-0001
Ngày nộp: 18/01/2021
Ngày hẹn trả: 18/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả