Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN MAXGROUP
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201211-0004
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả: 19/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả