Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH Alive
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201209-0001
Ngày nộp: 08/12/2020
Ngày hẹn trả: 18/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả