Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 14378 13997 13994 3 381 379 2 99%
1 Báo chí 247 247 247 0 0 0 0 X
2 Bưu chính 109 75 75 0 34 34 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 1074 1061 1060 1 13 11 2 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 269 251 251 0 18 18 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 4734 4462 4460 2 272 272 0 X
6 Viễn thông và Internet 5945 5913 5913 0 32 32 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 2000 1988 1988 0 12 12 0 X