Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230308-5200
Ngày nộp: 08/03/2023
Ngày hẹn trả: 21/03/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả