Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-221003-2947
Ngày nộp: 03/10/2022
Ngày hẹn trả: 12/10/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả