Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN BẮC
Mã Biên nhận : 000.00.25.G14-220531-0001
Ngày nộp: 31/05/2022
Ngày hẹn trả: 30/06/2022
Nộp tại: Cục Viễn thông
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong