Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Rất tốt Tốt Khá Kém
Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
Bộ Thông tin và Truyền thông 29570 28903 28898 5 667 667 0 99%
1 Báo chí 581 581 581 0 0 0 0 X
2 Bưu chính 175 132 132 0 43 43 0 X
3 Công nghệ thông tin, điện tử 2933 2924 2921 3 9 9 0 X
4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 802 656 656 0 146 146 0 X
5 Tần số vô tuyến điện 10600 10185 10183 2 415 415 0 X
6 Viễn thông và Internet 10206 10178 10178 0 28 28 0 X
7 Xuất bản, In và Phát hành 4273 4247 4247 0 26 26 0 X