CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ hoạt động viễn thông, Internet Viễn thông và Internet
2 Báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động Viễn thông và Internet
3 Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố Viễn thông và Internet
4 Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập Xuất bản, In và Phát hành
5 Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Công nghệ thông tin, điện tử
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
13 Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư Tần số vô tuyến điện
14 Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 Cấp Giấy phép bưu chính Bưu chính
16 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
17 Cấp Giấy phép chuyên trang của báo điện tử Báo chí
18 Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Công nghệ thông tin, điện tử
19 Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
20 Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
21 Cấp giấy phép hoạt động báo in Báo chí
22 Cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử Báo chí
23 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
24 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
25 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
26 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
27 Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
28 Cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
29 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
30 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
31 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
32 Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trừ trường hợp cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự) Công nghệ thông tin, điện tử
33 Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trường hợp cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự) Công nghệ thông tin, điện tử
34 Cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử
35 Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in Xuất bản, In và Phát hành
36 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
37 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
38 Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
39 Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Công nghệ thông tin, điện tử
40 Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không phải thực hiện việc phối hợp, đăng ký tần số vô tuyến điện với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) Tần số vô tuyến điện
41 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in Báo chí
42 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử Báo chí
43 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí
44 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí
45 Cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung nội dung ghi trong Giấy phép chuyên trang của báo điện tử Báo chí
46 Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản Xuất bản, In và Phát hành
47 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
48 Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
49 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
50 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử