CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
101 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
102 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
103 Cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet Viễn thông và Internet
104 Cấp mới chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Tần số vô tuyến điện
105 Cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
106 Cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam Viễn thông và Internet
107 Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet
108 Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
109 Cấp thẻ nhà báo Báo chí
110 Cấp thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
111 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
112 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
113 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
114 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
115 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
116 Cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
117 Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản Xuất bản, In và Phát hành
118 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần Tần số vô tuyến điện
119 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh Tần số vô tuyến điện
120 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động Tần số vô tuyến điện