CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
41 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in Báo chí
42 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử Báo chí
43 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí
44 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí
45 Cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung nội dung ghi trong Giấy phép chuyên trang của báo điện tử Báo chí
46 Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản Xuất bản, In và Phát hành
47 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
48 Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
49 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
50 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
51 Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
52 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
53 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
54 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí
55 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
56 Cấp giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí
57 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
58 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
59 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí
60 Cấp giấy phép xuất bản đặc san Báo chí