CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
62 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
63 Cấp giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
64 Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản Xuất bản, In và Phát hành
65 Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng) Xuất bản, In và Phát hành
66 Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi) Xuất bản, In và Phát hành
67 Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Tần số vô tuyến điện
68 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
69 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
70 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử