CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
51 Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
52 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
53 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
54 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí
55 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
56 Cấp giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí
57 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
58 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
59 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí
60 Cấp giấy phép xuất bản đặc san Báo chí