CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Cấp giấy phép hoạt động báo in Báo chí
22 Cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử Báo chí
23 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
24 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
25 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
26 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
27 Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
28 Cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
29 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
30 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành