CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
111 Cấp thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
112 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
113 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
114 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
115 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
116 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
117 Cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
118 Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản Xuất bản, In và Phát hành
119 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần Tần số vô tuyến điện
120 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh Tần số vô tuyến điện